NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nové trendy ve výstavbě optických přístupových sítí

Emtelle fibre products

RaycomSnaha o zrychlení a zefektivnění výstavby optických přístupových sítí je nejčastějším problémem, který řeší každý investor při pokládce plastové infrastruktury před zahájením samotné výstavby.

Na základě zkušeností zahraničních dodavatelů a investorů je optimálním krokem spojení pokládky plastové infrastruktury se samotnou instalací optického kabelu, potažmo zkapacitnění položené plastové chráničky více trubičkami již při samotné pokládce chrániček do země. Při výstavbě sítě je nezbytné počítat všechny náklady, tzn. náklady na materiál i veškeré instalační práce, které představují pokládku chrániček včetně záfuku optických kabelů.

Dnešním trendem výstavby optických sítí je spojení všech prací do jednoho kroku. Důvodem je zefektivnění výstavby, neboť montážní čety nepotřebují drahé vybavení na záfuk optických kabelů a mikrotrubiček. Další výhodou je omezení doby záboru a souvisejících omezení v dotčeném území z důvodu přítomnosti montážního vozu a staveništního kompresoru pro záfuky kabelů nebo mikrotrubiček do položených chrániček HDPE.

Řešením jsou již známé kombinace multiductů, které zvýší kapacitu pokládané trasy již v den pokládky, namísto dodatečného záfuku mikrotrubiček do chráničky nebo mikrotrubičky s předinstalovaným optickým kabelem, anebo vláknovými svazky.

Tato řešení přinášejí produkty irské firmy Emtelle, která je předním dodavatelem plastové infrastruktury a optických kabelů s dlouholetou zkušeností s produkty pro výstavbu optických přístupových sítích.

Z jejich zkušeností je jednoznačné, že stále větší skupina provozovatelů optické infrastruktury využívá řešení s předinstalovanými kabely, kdy pokládka a instalace optického kabelu proběhne současně.

Typickým produktem pro výstavbu FTTH je mikrotrubička s předinstalovaným vláknovým svazkem až do kapacity 24 vláken. Instalace takové trubičky uspoří čas jak při samotném záfuku, tak i omezí počet nutných vstupů do objektu zákazníka. Výhodou takové instalace je i možnost instalace trubičky s vláknem, které už je předkonektorováno optickým konektorem, který stačí pouze terminovat do zákaznické zásuvky uvnitř koncového objektu. Toto řešení je na obrázku č.1 a 2.

Raycom telco netguru

Dalším z produktů pro účastnickou část FTTH sítí je „zemní“ Riser kabel, který je určen pro přímou pokládku do země. Stejně jako u dnes již používaných Riser kabelů je možná instalace s vytažením vlákna a poté zastrčením do koncového objektu, tak i varianta s navařením na vláknový svazek, který je již zákazníkovi přeinstalován v položené mikrotrubičce. Obr. 3 a 4.

Raycom telekomunikace NETGURU

Obdobnou variantou zemního Riser kabelu je i varianta vysokokapacitního multiductu, kdy místo zemního Riser kabelu je do země instalován svazek mikrotrubiček s předinstalovanými svazky vláken. Vytahování vláknových svazků z jednotlivých mikrotrubiček a zastrčení do mikrotrubiček ke koncovým objektům je opět principiálně stejné. Toto řešení je patrné na obr. 5.

Raycom optické sítě NETGURU

Řešením pro výstavbu chrániček na nově uvažovaném území pro zástavbu velkých nákupních center anebo při propojování měst a obcí je multikanál, který je určen pro přímou pokládku do země. Položením jednoho prvku dojde ve skutečnosti k položení několika optických chrániček pro budoucí záfuky optických kabelů. Takové multikanály jsou dodávány dle přání zákazníka, pro ilustraci je uveden takový multikanál se dvěma chráničkami HDPE 40/33 mm a osmi trubka HDPE 20/12mm. Výše popsaná varianta je znázorněna na obr. 6.

Raycom fiber NETGURU

Všechna zmíněná řešení jsou společně se standardními produkty společnosti Emtelle součástí komplexního portfolia produktů pro výstavbu optických přístupových sítí, které dodává do České a Slovenské republiky společnost Raycom s.r.o. Erudovaní odborníci společnosti dokáží na základě analýzy požadavků jednotlivých investorů a operátorů navrhnout optimální technická řešení s ohledem na přípravu, výstavbu i provoz těchto sítí.

Autor: Ladislav Kliment, Sales Manager, Raycom s.r.o.