NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kontaktní telefon: +420 773 626 295,
kontaktní email: events@averia.cz

na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:
1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou je malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících
zásad:
2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků
2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů
2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné
2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem či objednávkou.
3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
3.5. Osobní údaje budou pracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Důvody zpracování
4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
* naplnění právních povinností správce (vedení účetní, daňové a archivní).
* marketingové a obchodní nabídky správce (stažení časopisu, nabídka konferencí, školení a dalších eventů).
* vedení Databáze fyzických osob.
* ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Práva a povinnosti subjektu údajů
5.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
5.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
5.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
5.8.1. Datovou schránkou: viz rejstřík
5.8.2. Emailem: events@averia.cz
5.8.3. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen, viz. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správce
6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak. V takovém případě, se lze odvolat na bod 5.3.

7. Oprávněný zájem správce – účely
7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce.
Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
8.2. Subjekt údajů může dle bodu 4.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů
9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně
9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10. Cookies
10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. (Více informací o cookies najdete ZDE.)

11. Platnost
11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Sociální sítě:

Časopis ICT NETWORK NEWS:

ICT NETWORK NEWS 5-2022 cover
Přehled zpráv AVERIA.NEWS:
Epic Games Store nabízí Borderlands 3 zdarma a láká na mega slevy

Nejnovější hrou zdarma na platformě Epic Games Store se stala populární akční FPS Borderlands 3. Epic Store láká také na… [přečíst]

Next-gen verze Zaklínače 3 vyjde koncem roku

Vývojáři z CDPR včera během sedmiletého výročí vydání The Witcher 3 oznámili přibližné datum vydání dlouho očekávané next gen verze… [přečíst]

Výrobci čipů TSMC, UMC a Samsung plánují zvýšit ceny

Největší světoví smluvní výrobci čipů varovali zákazníky, že plánují zvýšit ceny až o 20 procent. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC),… [přečíst]

D-Wave nasazuje první kvantový počítač Advantage v USA dostupný přes cloud

Kvantová počítačová společnost D-Wave nasadila v USA první ze své nové řady systémů Advantage. Kvantový počítač je k dispozici společnostem… [přečíst]

Eastlog 2022 vzdal hold všem lidem, kteří pracují v logistice

Největší logistický kongres v České republice, jubilejní 25. ročník Eastlog, letos nesl podtitul Homo logisticus. Symbolicky tak vzdal hold všem… [přečíst]

THQ Nordic představuje středověké RTS The Valiant

THQ Nordic včera oznámilo středověkou strategii The Valiant, která nás vezme do temného období křížových výprav. Na co se můžeme… [přečíst]

OneWeb podepsal novou distribuční smlouvu se společností Telefónica

Satelitní Low Earth Orbit (LEO) společnost OneWeb a španělská telekomunikační společnost prostřednictvím své dceřiné společnosti Telefónica Global Solutions (TGS) podepsaly… [přečíst]

Lidé si koupili už devět milionů elektronických dálničních známek a dva miliony jednotných jízdenek

Dva klíčové dopravní projekty si po roce a půl od svého spuštění připsaly milionové prodejní výsledky. Jednotnou jízdenku na železnici,… [přečíst]

Alibaba spouští třetí německé datové centrum

Alibaba Cloud spustila třetí datové centrum v Německu, v oblasti Frankfurtu. Společnost uvedla, že spustila nové zařízení na „podporu rostoucích… [přečíst]

Zlínští vědci vyvíjí novou generaci nátěrových hmot na konstrukce či fasády

Vědci z Centra polymerních systémů (CPS) zlínské Univerzity Tomáše Bati se věnují vývoji nanotechnologií, pracují na výzkumu nových pigmentů do… [přečíst]

Knihobot má nového CEO pro slovenský trh

Prvním CEO Knihobotu pro slovenský trh se stal Matúš Karaffa. Matúš Karafa (37) stojí za projekty jako Feedo, Peevo, Juring… [přečíst]

Vědci testují druh hnojiva, který má pomoci vinařům překonat sucho

Testování nového patentovaného druhu organického hnojiva, které má pomoci vinařům v boji se suchem, začalo v Lednici na Břeclavsku. Hnojivo… [přečíst]

IBM nabídne software prostřednictvím AWS

IBM má nabízet svůj software prostřednictvím Amazon Web Services (AWS). Americká technologická firma oznámila, že podepsala dohodu o strategické spolupráci… [přečíst]

Conti chce svrhnout vládu v Kostarice

Ruská kriminální skupina Conti, která se specializuje na vydírání po internetu, chce svrhnout vládu v Kostarice. Zaútočila už na počítače… [přečíst]

Acronis: 73 % českých IT administrátorů registruje vyšší počty útoků než před rokem

Acronis, poskytovatel řešení kybernetické ochrany, představil výsledky lokálního dotazování, podle kterého jen 27 % IT správců testuje obnovu dat ze… [přečíst]

Analytici: Cena bitcoinu by mohla ještě klesnout

Cena bitcoinu by mohla ve střednědobém horizontu dále klesat. Přiblížit by se mohla až hranici 20.000 USD (cca 479.000 Kč)… [přečíst]

Český výrobce 3D tiskáren Prusa Research převzal v USA firmu Printed Solid

Český výrobce 3D tiskáren Prusa Research podnikatele Josefa Průši převzal amerického distributora a výrobce vybavení pro trojrozměrný tisk Printed Solid.… [přečíst]

Musk nevyloučil převzetí Twitteru za nižší cenu

Elon Musk podnítil spekulace, že by mohl usilovat o nové jednání o převzetí společnosti Twitter, když prohlásil, že nevylučuje životaschopnou… [přečíst]

Web ŘSD je nedostupný, pro možný kyberútok se tím zabývá i NÚKIB

Web Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR je aktuálně nedostupný, může čelit kyberútoku. Incidentem se zabývá Národní úřad pro kybernetickou… [přečíst]

Google uvádí na trh čipy TPU v4 a staví AI cluster s 9 exaflops

Google představil nejnovější verzi své řady procesorů Tensor Processing Unit (TPU), která je dostupná pouze přes Google Cloud. TPU v4… [přečíst]

Česká aplikace Vitadio byla zařazena mezi digitální zdravotní aplikace, které proplácejí německé zdravotní pojišťovny

Česká mobilní aplikace Vitadio, která pomáhá pacientům v prevenci a léčbě diabetu 2. typu (cukrovky), byla zařazena do německého adresáře… [přečíst]

Pračky My Time jako stroje času

Jsou vymoženosti, které mají jepičí život: rychle se objeví a stejně rychle i zmizí. Něco ale zůstává, například potřeba šetřit… [přečíst]

Kevin Drinkall je novým marketingovým ředitelem společnosti Zyxel pro region EMEA

Společnost Zyxel Networks jmenovala Kevina Drinkalla novým ředitelem pro marketing a GTM strategie v regionu EMEA. Jeho jmenování přichází v… [přečíst]

Zyxel má nového marketingového ředitele pro region EMEA

Společnost Zyxel Networks jmenovala Kevina Drinkalla novým ředitelem pro marketing a GTM strategie v regionu EMEA. Díky více než 20… [přečíst]

Studio Bohemia Interactive odhalilo novou Armu

České herní studio Bohemia Interactive včera odhalilo nový díl série Arma. Nový válečný simulátor ponese název Reforger. “Bohemka” odhaluje Arma… [přečíst]

Zlatý erb 2022: Výsledky

Na konferenci ISSS v Královéhradeckém Kongresovém centru Aldis byly na pondělním galavečeru 16. května 2022 slavnostně vyhlášeny výsledky celostátního kola… [přečíst]

Acronis: 73 % českých IT administrátorů registruje vyšší počty útoků než před rokem

Acronis, poskytovatel řešení kybernetické ochrany, představil výsledky lokálního dotazování, podle kterého jen 27 % IT správců testuje obnovu dat ze… [přečíst]

Zlatý erb 2022: Výsledky

Na konferenci ISSS v Královéhradeckém Kongresovém centru Aldis byly na pondělním galavečeru 16. května 2022 slavnostně vyhlášeny výsledky celostátního kola… [přečíst]

Vláda schválila Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti do roku 2025

Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti navazuje na Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky, přičemž reaguje… [přečíst]

NÚKIB získal ocenění v soutěži Český zavináč

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) získal za výrazné zlepšení kybernetické odolnosti ČR ocenění v soutěži Český zavináč.… [přečíst]

Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců způsobuje podnikům i státu miliardové škody

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků způsobuje obrovské škody v ekonomice, protože firmy musí odmítat zakázky a do státní kasy plyne méně peněz… [přečíst]

Důchody porostou letos už potřetí. Od září se zvýší průměrně o 700 Kč

Všechny důchody, tedy nejen starobní, ale například i invalidní nebo vdovské, vzrostou od září letošního roku o dalších 5,2 %.… [přečíst]

Téměř pětinu ojetých vozů si už v AAA AUTO pořizují podnikatelé a firmy

Nedostatek nových automobilů z důvodu pandemie a aktuální krize na Ukrajině zvyšuje poptávku firem a podnikatelů po ojetých vozech. Firemní… [přečíst]

Uživatelé datových schránek odeslali už miliardu datových zpráv

V úterý 10. května 2022 v 7:53 hodin byla dosažena hranice 1 miliardy odeslaných datových zpráv. Stalo se tak po… [přečíst]

Do tendru na poštovní licenci se přihlásila jen Česká pošta

Do výběrového řízení na získání poštovní licence pro následující dva roky se přihlásila pouze Česká pošta, která je i jejím… [přečíst]

O držitele poštovní licence se uchází jen Česká pošta

V sídle Českého telekomunikačního úřadu proběhlo dne 17. 05. 2022 otevírání obálky se žádostí do výběrového řízení na držitele poštovní… [přečíst]

Inmarsat přemístí pozemní stanici z Nizozemska do Řecka

Satelitní operátor Inmarsat se chystá přemístit jednu ze svých pozemních stanic z Nizozemska do Řecka, aby prodal své spektrum pro… [přečíst]

Nedostatek kabelových lodí mění plány na optický kabel pod jezerem Ontario

Maple Leaf Fibre, kanadský projekt pokládky optických kabelů mezi Kingstonem, Torontem a Montrealem, upustil od plánu položit kabel pod jezerem… [přečíst]

Ubisoft Plus přichází na konzole Xbox a PlayStation

Služba Ubisoft+ po dlouhém očekávání konečně zamíří na konzole PlayStation a Xbox. Předplatitelé se tak dočkají nejnovějších titulů francouzského vývojáře.… [přečíst]

Vzdělávání zaměstnanců důležitou zbraní v boji proti kybernetickým útokům

Rostoucí podíl dat přístupných on-line, přechod na většinovou práci z domova během pandemie a válka na Ukrajině přinesly zvýšený počet… [přečíst]

Arrow podepsalo distribuční smlouvu s Cycloid

Společnost Arrow Electronics podepsala celoevropskou distribuční smlouvu s firmou Cycloid, která se specializuje na nástroje DevOps a hybridní cloudy. Celé… [přečíst]

Nokia předělává japonské výzkumné zařízení, aby předvedla end-to-end Local 5G portfolio a Lab-as-a-Service

Společnost Nokia oznámila otevření svého přepracovaného Advanced Technology Center (ATC), jehož cílem je otestovat a předvést end-to-end portfolio Local 5G… [přečíst]

Partneři poskytnou komplexní řešení pro chytrá města a IoT

Společnosti Senet a Ready Wireless se spojily, aby dodaly end-to-end podniková a komunální řešení IoT, která kombinují platformu pro správu… [přečíst]

Plán převzetí Twitteru je pozastaven

Plán převzetí internetové společnosti Twitter zhruba za 44 miliard dolarů (více než bilion Kč), které za podnik nabídl šéf americké… [přečíst]

IdeaSense posiluje své řady a do týmu vítá Jana Janíka

Inovační společnost IdeaSense se rozrostla o nového člena. Jan Janík, který ve firmě působí od roku 2013 jako aktivní člen… [přečíst]

Meziroční růst cen zemědělských výrobců byl nejvyšší od roku 1992

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 8,0 % a meziročně o 35,3 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o… [přečíst]

Hospodaření VZP: Chyby u fondu prevence, netransparentní postup, skryté financování výzkumu

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky (VZP), a to hlavně v letech 2018 až 2019.… [přečíst]

Zakázat Trumpovi Twitter byla podle Muska chyba

Zakázat Donaldu Trumpovi psaní příspěvků na Twitter byla chyba a napříště by tato sociální síť neměla trvalé zákazy vydávat, řekl… [přečíst]

Remake původního Gothicu se dočká pravděpodobně co-op

Kdo by neznal legendární Gothic. Fanoušci série mohou jásat, jelikož chystaný remake se pravděpodobně dočká režimu kooperace (co-op). Gothic Remake… [přečíst]

V ČR zahájila činnost první virtuální klinika

V ČR zahájila provoz virtuální klinika Dr. Digital zaměřená na poskytování služeb telemedicíny pacientům. Společnost uvedla, že z hlediska nabídky… [přečíst]