NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kontaktní telefon: +420 773 626 295,
kontaktní email: events@averia.cz

na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:
1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou je malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících
zásad:
2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků
2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů
2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné
2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem či objednávkou.
3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
3.5. Osobní údaje budou pracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Důvody zpracování
4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
* naplnění právních povinností správce (vedení účetní, daňové a archivní).
* marketingové a obchodní nabídky správce (stažení časopisu, nabídka konferencí, školení a dalších eventů).
* vedení Databáze fyzických osob.
* ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Práva a povinnosti subjektu údajů
5.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
5.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
5.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
5.8.1. Datovou schránkou: viz rejstřík
5.8.2. Emailem: events@averia.cz
5.8.3. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen, viz. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správce
6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak. V takovém případě, se lze odvolat na bod 5.3.

7. Oprávněný zájem správce – účely
7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce.
Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
8.2. Subjekt údajů může dle bodu 4.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů
9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně
9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10. Cookies
10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. (Více informací o cookies najdete ZDE.)

11. Platnost
11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Sociální sítě:

Časopis ICT NETWORK NEWS:

ICT NETWORK NEWS 9-2023 cover
Přehled zpráv AVERIA.NEWS:
Sněmovna schválila uzákonění digitální podoby osobních průkazů

Lidé se zřejmě budou moci od příštího roku prokazovat prozatím českým úřadům a institucím digitální podobou osobních dokladů místo fyzických. [přečíst]

Nvidia po omezeních USA plánuje tři AI čipy pro Čínu

Nvidia plánuje vydat tři nové čipy pro umělou inteligenci pro čínský trh. Produkty přicházejí poté, co americká vláda uzákonila přísnější [přečíst]

Warframe odhaluje nové DLC

Bezplatná hra, která dominuje konzolím PlayStation, se nám připomíná novou aktualizací. Je to připomenutí této hry komunitě? Warframe – hodně [přečíst]

Věřitele zkrachovalé Sberbank CZ vyplatí vesměs Komerční banka

Věřitele zkrachovalé Sberbank CZ vyplatí v absolutní většině případů Komerční banka, která již má zkušenosti s výplatou náhrad z Garančního [přečíst]

Slovak Telecom ukončuje provoz 3G sítě

Slovak Telekom dokončil vypínání své 3G sítě. Operátor 23. listopadu oznámil, že službu v posledních 39 okresech vypnul. Společnost Slovak [přečíst]

Senát schválil zákon o budování strategické infrastruktury

Usnadnit budování strategické infrastruktury má zákon, který schválil Senát. Rozhodl o tom navzdory výhradám významné části svých členů, kterým se [přečíst]

Životní úroveň v ČR se snížila na 91 procent EU

Životní úroveň v Česku se loni vůči evropskému průměru mírně snížila. Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele vyjádřený ve standardech [přečíst]

Čína nasazuje komerční podvodní datové centrum o hmotnosti 1 400 tun

Společnost Highlander pro podvodní datové centrum rozmístila komerční zařízení v moři poblíž ostrova Hainan v Číně. Systém o hmotnosti 1 [přečíst]

OVHcloud plánuje nová datová centra v Sydney a Torontu

Evropský cloudový poskytovatel OVHcloud expanduje v roce 2024 mezinárodně o nová datová centra v Sydney a Torontu a také o [přečíst]

Počet uživatelů placených video služeb narostl na 2,8 milionu

Počet Čechů, kteří využívají placené služby pro streamování videí, se letos zvýšil zhruba o 200 000 na 2,8 milionu osob. [přečíst]

ČNB: Dluhy českých domácností u bank v říjnu stouply na 2,24 bilionu Kč

Dluhy českých domácností u bank v říjnu meziměsíčně stouply o 9,3 miliardy korun na 2,24 bilionu korun. Zadlužení firem vzrostlo [přečíst]

Umělá inteligence by mohla předpovědět infarkt až deset let dopředu

Umělá inteligence by mohla do budoucna pomoci lékařům vyhodnocovat riziko infarktu u pacientů. Zjistili to vědci z anglické Oxfordské univerzity, [přečíst]

Srbsko uspořádá příští rok aukci 5G

Srbská vláda plánuje příští rok vydražit spektrum pro služby 5G. Jak uvádí místní publikace Tanjug, srbský ministr IT Mihailo Jovanović [přečíst]

AWS jako první nabízí superčipy GH200 na EC2 a DGX Cloud společnosti Nvidia

Amazon Web Services bude první cloudovou společností, která ve své službě nabídne superčipy GH200 Grace Hopper od Nvidie. Společnost nabídne [přečíst]

Superpočítač Israel-1 od Nvidie zahajuje provoz

Nvidia dokončila první fázi svého superpočítače Israel-1 AI. Israel-1 je nyní k dispozici pro výzkumné a vývojové týmy společnosti a [přečíst]

Yettel spouští v Maďarsku samostatnou síť 5G

Maďarský mobilní operátor Yettel spustil samostatnou 5G síť, jako první v zemi. Spuštění sítě následuje po pilotním projektu s výzkumníky [přečíst]

Interní NVMe M.2 SSD disky Verbatim Vi5000

Verbatim rozšiřuje produktovou řadu svých interních NVMe M.2 SSD disků o model Vi5000, který dosahuje rychlosti čtení až 5000 MB/s. Až 2 TB [přečíst]

30W 4portová GaN nabíječka Verbatim

Verbatim rozšiřuje svoje portfolio GaN nabíječek o 30W model, který je k dispozici v černém nebo bílém provedení. Pojďme na [přečíst]

Osobní značka jako cesta k zákazníkům

Nike, Miele nebo Prada. Značka je pro mě záruka spokojenosti. Když vím, že mi boty sednou jako ulité a vysavač [přečíst]

ÚOHS vydal třetí předběžné opatření zakazující uzavřít smlouvu na stavbu metra D

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal třetí předběžné opatření, které pražskému dopravnímu podniku zakazuje uzavřít smlouvu s vítězem tendru [přečíst]

NÚKIB: Upozornění na hrozbu spojenou s aplikací WeChat

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na hrozbu spojenou s používáním mobilní aplikace WeChat a její čínské [přečíst]

Regulovaná část ceny elektřiny vzroste lidem meziročně o 65,7 pct

Regulovaná složka ceny energií v příštím roce výrazně vzroste. Pro domácnosti se u elektřiny meziročně zvýší 65,7 procenta, což by [přečíst]

Rockstar Games provádí změny u svého Social Clubu

Rockstar Games provádí významné aktualizace svého webu a funkce Social Club před nadcházejícím odhalením Grand Theft Auto 6. Social Club [přečíst]

Sněmovna schválila rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard

Sněmovna hlasy poslanců vládní koalice a přes kritiku opozice schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard korun. [přečíst]

BYD už vyrobil šest milionů dobíjecích vozů

Čínská automobilka BYD oznámila překonání milníku šesti miliónů vyrobených vozidel, které mají v sobě baterii se schopností externího dobíjení. Zřejmě [přečíst]

Black Friday: Češi na internetu utratili podobně jako loni 7 miliard korun

Ve výprodejích k černému pátku (Black Friday) Češi minulý týden na internetu utratili podobně jako loni, tedy více než sedm [přečíst]

Chystá se přijetí nového zákona o kybernetické́ bezpečnosti. Dotkne se tisíců firem, budou padat pokuty?

Až 10 milionů eur, nebo 2 % ze světového obratu nyní reálně hrozí firmám při nedodržení zákona o kybernetické bezpečnosti, [přečíst]

Nový muž v čele Binance. Richard Teng přináší bohatou zkušenost s regulací

Společnost Binance oznámila jmenování Richarda Tenga do pozice generálního ředitele. Zkušený finančník přináší do Binance více než 30 let zkušeností [přečíst]

Cena emisních povolenek tvoří víc než 50 procent nákladů na výrobu tepla

Sokolovská uhelná v roce 2024 zdraží teplo, které vyrábí v kombinátu ve Vřesové a v elektrárně Tisová. Cenový nárůst by [přečíst]

Vražedná panenka Chucky přichází do Dead by Daylight

Chucky, jedna z ikonických filmových postav, se stává nejnovějším přírůstkem do herního světa Dead by Daylight, přičemž přináší do hry [přečíst]

EGAP pomohl zakázkám za 47,3 miliardy

Během prvních deseti měsíců letošního roku pomohl EGAP českým exportérům realizovat vývozní a investiční zakázky za 47,3 miliard korun. Dosaženým [přečíst]

ČTÚ: VÝZVA k vyjádření se k podmínkám využití kmitočtových pásem 71–76/81–86 GHz pevnou službou

Využívání rádiových kmitočtů v rozsahu 74–76/84–86 GHz pevnými spoji typu bod–bod bylo Českým telekomunikačním úřadem (dále jen „Úřad“) zpřístupněno již [přečíst]

Nouzový mikrozdroj elektrické energie z výzkumného centra RTI pomůže v krizových situacích

Mobilní telefon nebo wi-fi vysílač, ale také větší spotřebiče může v případě nouze napájet zařízení, které vyvinuli výzkumníci Regionálního technologického [přečíst]

Meta čelí v Evropě stížnosti kvůli placeným verzím sítí Facebook a Instagram

Nezisková organizace NOYB předložila rakouskému úřadu na ochranu osobních údajů stížnost na rozhodnutí americké společnosti Meta Platforms spustit v Evropě [přečíst]

Čtvrtletní zpráva o globálních hrozbách ukazuje 70% nárůst malware útoků

Společnost BlackBerry Limited zveřejnila svou nejnovější čtvrtletní zprávu o globálních kybernetických hrozbách Global Threat Intelligence Report, která odhaluje 70procentní nárůst [přečíst]

Příští rok přinese všem dohodářům řadu výhod

Letos na podzim byla vydaná dlouho projednávaná novela zákoníku práce, která vstoupila od 1.října 2023 v platnost. Pro zaměstnavatele to [přečíst]

Interní M.2 SSD disky Verbatim Vi5000

Verbatim rozšiřuje produktovou řadu svých M.2 SSD disků o model Vi5000, který dosahuje rychlosti čtení až 5000 MB/s. Až 2 [přečíst]

Nová architektura kvantového počítače umožní provádět výpočty s 99,9% přesností při zachování delší životnosti

Kvantové počítače mají díky využití principů kvantové mechaniky, a tedy především práci s tzv. qubity (kvantovými bity), které mohou nabývat [přečíst]

Experimentální zařízení generuje energii skrze ohýbání prstu

Vědci z RMIT University a University of Melbourne ve spolupráci s dalšími australskými a mezinárodními institucemi vytvořili experimentální nositelné zařízení, [přečíst]

Yakuza: Like a Dragon, Shadow of Mordor a další hry opustí PS Plus Extra a Premium v prosinci

V prosinci 2023 dojde k odstranění několika významných titulů, včetně Yakuza: Like a Dragon a Middle-Earth: Shadow of Mordor, z [přečíst]

Vědci přišli na způsob, jak mohou útočníci zachytit lidskou řeč z fotografií na chytrých telefonech

Moderní chytré telefony umožňují uživatelům odebrat přístup aplikací k mikrofonu. To však již nemusí k ochraně před možným odposlechem stačit. [přečíst]

Společný podnik pro inteligentní sítě a služby vybral další projekty, které se budou podílet na vývoji technologií 6G

Evropský Společný podnik pro inteligentní sítě a služby (SNS JU) oznámil výběr 27 nových výzkumných, inovačních a zkušebních projektů, které [přečíst]

Benzin se změní, bude s větším obsahem biolihu

Nejpozději od Nového roku budeme u čerpacích stanic tankovat jiný benzin než dosud – s větším obsahem biolihu. Pro starší [přečíst]

Life is Strange překonává milník 20 milionů hráčů

Epizodické dobrodružství Life is Strange od vývojářského studia Dontnod, které bylo poprvé vydáno v lednu 2015, nyní překonalo hranici 20 [přečíst]

Soud osvobodil obžalované v kauze pronájmu reklamních ploch v metru

Obvodní soud pro Prahu 1 osvobodil někdejšího místostarostu Prahy 1 Michala Valentu (ODS), firmu JCDecaux a jejího bývalého manažera Tomáše [přečíst]

Nový index PX START

Pražská burza zavádí od 18. 12. 2023 výpočet nového indexu PX Start (ISIN CZ0160000035). Součástí indexu jsou všechny akcie obchodované [přečíst]

ADAX Fond firemního nástupnictví novým vlastníkem Ekobalu Rožnov

ADAX Fond firemního nástupnictví oznámil akvizici 100% podílu ve společnosti Ekobal Rožnov, výrobci ekologických papírových kelímků. Společnost, která za rok [přečíst]

Margot Lannoy je vedoucí prodeje v Panasonic Connect Europe pro ČR

Společnost Panasonic Connect Europe jmenovala Margot Lannoy novou vedoucí prodeje pro Benelux, DACH a východní Evropu v rámci své divize [přečíst]

Margot Lannoy je vedoucí prodeje v Panasonic Connect Europe pro ČR

Společnost Panasonic Connect Europe jmenovala Margot Lannoy novou vedoucí prodeje pro Benelux, DACH a východní Evropu v rámci své divize [přečíst]

Bezpečný chytrý telefon 5G pro digitalizaci v nebezpečných oblastech

Společnost Pepperl+Fuchs představuje jiskrově bezpečný chytrý telefon Smart-Ex 03 s rozhraními 5G a Wi-Fi 6, který byl vyvinut výhradně v [přečíst]