NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje:
AVERIA LTD.
Company number 06972108
Enterprise House
2 Pass Street
OL9 6HZ Manchester – Oldham
United Kingdom,
kontaktní telefon: +420 773 626 295,
kontaktní email: events@averia.cz

na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:
1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.
1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.
1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.
1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
1.6. Cookies jsou je malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.
1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících
zásad:
2.1. Zákonnost – zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků
2.2. Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
2.3. Minimalizace – zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů
2.4. Doba uložení – osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné
2.5. Integrita a důvěrnost – správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
3.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem či objednávkou.
3.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.
3.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.
3.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.
3.5. Osobní údaje budou pracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4. Důvody zpracování
4.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
* naplnění právních povinností správce (vedení účetní, daňové a archivní).
* marketingové a obchodní nabídky správce (stažení časopisu, nabídka konferencí, školení a dalších eventů).
* vedení Databáze fyzických osob.
* ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5. Práva a povinnosti subjektu údajů
5.1. Subjekt je povinen správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
5.2. Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
5.3. Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům
5.4. Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů
5.5. Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů
5.6. Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů
5.7. Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
5.8. Svá práva může subjekt uplatnit:
5.8.1. Datovou schránkou: viz rejstřík
5.8.2. Emailem: events@averia.cz
5.8.3. Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen, viz. bod 5.1.)

6. Práva a povinnosti správce
6.1. Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů
6.2. Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
6.3. Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.
6.4. Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak. V takovém případě, se lze odvolat na bod 5.3.

7. Oprávněný zájem správce – účely
7.1. Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.
7.2. Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce.
Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.
7.3. Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů
8.1. Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.
8.2. Subjekt údajů může dle bodu 4.7. tento souhlas kdykoli odvolat.
8.3. Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9. Způsob zpracování osobních údajů
9.1. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně
9.2. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.
9.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10. Cookies
10.1. Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. (Více informací o cookies najdete ZDE.)

11. Platnost
11.1. Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.
11.2. Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Sociální sítě:

Časopis ICT NETWORK NEWS:

ICT NETWORK NEWS 3-2024 cover
Přehled zpráv AVERIA.NEWS:
SkedGo oznamuje masivní pokrytí MaaS napříč Francií

SkedGo rozšiřuje svou nabídku mobility-as-a-service (MaaS) tak, aby pokryla celou Francii a zahrnovala všechny vnitřní regiony. Představuje významný krok ve [přečíst]

Hra Dredge se dočká filmové adaptace

Tvůrci z Black Salt Games oznámili spolupráci s produkční společností Story Kitchen na adaptaci této hry do filmu. Filmová adaptace [přečíst]

Manor Lords je aktuálně nejočekávanější hrou

Nadcházející vydání hry Manor Lords, které je naplánováno na 26. dubna, vzbuzuje značné očekávání mezi komunitou hráčů. Manor Lords dorazí [přečíst]

Kurz: FO-01 Základy vláknové optiky

[[{“value”:” Cílem kurzu FO-01 Základy vláknové optiky je poskytnout základní znalosti včetně praktických zkušeností pro práci s optickými vlákny. Kurz [přečíst]

Podíl lokálních pořadů v českých TV programech stoupl na 58 procent

[[{“value”:” Podíl českého a československého obsahu v televizních programech na trhu v ČR vzrostl za posledních pět let o šest [přečíst]

Ubisoft představuje nový kooperativní režim pro For Honor

Ubisoft rozšiřuje hru For Honor o nový kooperativní režim, který je nyní dostupný zdarma pro všechny hráče. Tento režim nabízí [přečíst]

GARBE posiluje svůj tým, na pozici Property Managera přichází Tomáš Hanuš

[[{“value”:” Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě, posiluje svůj tým. Do firmy přichází [přečíst]

Olejová kyselina: Význam, vlastnosti a využití

Olejová kyselina je jednou z nejdůležitějších mastných kyselin, které mají klíčový vliv na zdraví a správnou funkci lidského těla. Její [přečíst]

Singapur investuje do širokopásmové sítě „připravené na budoucnost“

Singapurský úřad Infocomm Media Development Authority (IMDA) investuje až 100 milionů S$ do upgradu celostátní širokopásmové sítě (NBN), čímž zajistí, [přečíst]

34palcový zakřivený herní monitor

Herní monitor AOC CU34G2XP/BK představuje skvělý příklad toho, jak moderní technologie může zcela proměnit zážitek z hraní her, práce s [přečíst]

Přenosné dotykové 4K monitory Verbatim: Kvalita a flexibilita na prvním místě

V dnešní době, kdy práce na dálku a digitální zábava tvoří nedílnou součást našich životů, se stávají přenosné monitory nezbytným [přečíst]

Xbox Game Pass vítá nové tituly a rozloučí se s některými staršími hrami

Druhá polovina dubna je tu a Xbox tak oznamuje další várku her, které obohatí populární předplatné Xbox Game Pass. Na [přečíst]

Zakřivený SuperWide business monitor s webkamerou

Zakřivený monitor Philips 49B2U6900CH s poměrem stran 32:9 a obrazovkou SuperWide nabízí skvělou alternativu pro tradiční víceobrazovková řešení, což ocení [přečíst]

Platforma Google Arts & Culture umožňuje virtuální návštěvu Národní knihovny

[[{“value”:” Platforma Google Arts & Culture umožňuje virtuální návštěvu Národní knihovny v Praze. Díky moderním metodám snímkování a možnostem virtuálních [přečíst]

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané [přečíst]

Vláda schválila zákon o digitálních financích

[[{“value”:” Vláda schválila návrh zákona o digitálních financích, který předložilo Ministerstvo financí. Cílem zákona je implementace předpisů Evropské unie v [přečíst]

Kurkumin: Přírodní látka s významnými zdravotními vlivy

Kurkumin, hlavní bioaktivní sloučenina v kurkumě, je známá pro své výjimečné zdravotní výhody a dlouhou historii v tradiční indické medicíně. [přečíst]

Evropa dominuje krypto bankovnictví s 63 poskytovateli

Více než 135 tradičních finančních institucí poskytuje podporu krypto bankovnictví, protože blockchainová aktiva v poslední době zaznamenala rychlé přijetí. Podle [přečíst]

Společnost Astranis oznámila větší satelity Omega MicroGEO

Společnost Astranis, která vyrábí geostacionární družice, oznámila novou, větší verzi své komunikační družice MicroGEO. „Dnes s potěšením oznamujeme náš produkt [přečíst]

Praha poskytne dotace na podporu sportu pro rok 2024 ve výši téměř půl miliardy korun

[[{“value”:” Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila poskytnutí dotací v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze [přečíst]

NTT provádí testy fotoniky mezi datovými centry ve Velké Británii a USA

Společnost NTT provedla ve Velké Británii a USA testy nízké latence mezi datovými centry založené na světelné fotonice a tvrdí, [přečíst]

Tatra získala ocenění Red Dot za design vozidel řady Force

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks si před pár dny zapsala další velký úspěch. Poprvé ve své historii totiž získala ocenění Red [přečíst]

Radim Klabal posiluje tým ComSource v nové pozici Delivery Director

Česká společnost ComSource rozšířila svůj tým. Novým Delivery Directorem se stal Radim Klabal, jehož úkolem je zajistit kvalitu i efektivitu [přečíst]

Radim Klabal posiluje tým ComSource v nové pozici Delivery Director

[[{“value”:” Česká společnost ComSource, která se zaměřuje na kyberbezpečnost, síťovou infrastrukturu a datovou analytiku, rozšířila svůj tým. Novým Delivery Directorem [přečíst]

Mezi provozovatele prodejen na venkově půjde přes 4 miliony korun

[[{“value”:” Královéhradecký kraj opět rozdělí další finanční prostředky provozovatelům malých prodejen na venkově. Provozovatelé obchodů v obcích či jejich místních [přečíst]

Televizní seriál Fallout zvýšil zájem o stejnojmenné videohry

Populární televizní adaptace Fallout od Prime Video znovu oživila zájem o herní série Fallout. Díky seriálu se výrazně zvýšil počet [přečíst]

Trh veřejné dopravy ITS v Evropě a USA dosáhne 4,3 miliardy eur

Předpokládá se, že trh inteligentních dopravních systémů (ITS) veřejné dopravy v Evropě a Severní Americe do roku 2027 dosáhne 4,3 [přečíst]

Instagram testuje nové nástroje pro boj proti sexuálnímu vydírání

[[{“value”:” Instagram brzy začne testovat nové nástroje určené k boji proti tzv. sextortion, což je vydírání pomocí intimních fotografií zasílaných [přečíst]

Stearová kyselina: Klíčový prvek pro zdraví a dobré životosprávy

Stearová kyselina, známá také jako kyselina octová, je mastná kyselina, která hraje důležitou roli v lidském těle a v naší [přečíst]

Hlavní město podpoří integraci cizinců v Praze

[[{“value”:” Praha podpoří programy pro integraci cizinců a národnostních menšin. V programech je na nejrůznější aktivity na jejich podporu připravena [přečíst]

Nová aplikace sdílí informace o zřizovaných organizacích

[[{“value”:” Olomoucký kraj spouští veřejnou část webové aplikace Rejstřík příspěvkových organizací Olomouckého kraje, která přehledně a na jednom místě poskytne [přečíst]

Hlavní město obdrželo zpět většinu financí uložených ve Sberbank

[[{“value”:” Hlavní město v souladu se Zásadami finančně-investiční strategie dlouhodobě spolupracovalo s řadou bank, včetně Sberbank CZ, a.s., která působila [přečíst]

Star Wars Outlaws vzbuzuje kontroverze kolem sezónního obsahu

Odhalení nové hry Star Wars Outlaws vyvolalo rozruch díky plánovanému sezónnímu pasu a speciálním edicím, které umožňují hrát hru o [přečíst]

Kybernetickou bezpečnost kraje a jeho příspěvkových organizací má na starost nové oddělení

[[{“value”:” Od března 2024 přibylo mezi oddělení Krajského úřadu Kraje Vysočina jedno nové. Má na starost rozsáhlou a specializovanou agendu [přečíst]

RRTV: Analýzy prezidentských předvolebních debat porušení zákona nezjistily

[[{“value”:” Analýzy předvolebních debatních pořadů před loňskou lednovou volbou prezidenta republiky, které si zadala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání [přečíst]

Samsung se vrátil do čela trhu se smartphony, předběhl Apple

Celosvětový odbyt chytrých telefonů se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 7,8 procenta na 289,4 milionu přístrojů. Na vedoucí [přečíst]

Projektem „Férový lobbing“ prošly dvě desítky organizací

[[{“value”:” Projekt „Férový lobbing“ končí v okamžiku, kdy se do poslanecké sněmovny dostává návrh zákona o lobbingu, který má do [přečíst]

Avast dostal pokutu 351 mil. Kč za porušení GDPR

[[{“value”:” Společnosti Avast Software s.r.o. byla pravomocně uložena pokuta ve výši 351 milionů Kč. Tu uložil Úřad pro ochranu osobních [přečíst]

Mobilní aplikace VozejkMap zmapovala 15 380 bezbariérových míst v ČR i zahraničí

Mobilní aplikace VozejkMap, která 11 let pomáhá handicapovaným lidem, za dobu své existence zmapovala 15 380 bezbariérových míst v ČR [přečíst]

Europoslanci se přeli kvůli právnímu státu a stavu médií na Slovensku

[[{“value”:” Europoslanci se během debaty v Bruselu přeli ohledně stavu právního státu a svobody médií na Slovensku. Slovenští vládní poslanci [přečíst]

Rozhovor: Zajištění kybernetické bezpečnosti ve strojírenské firmě

Rozhovor s Mgr. Janem Kozákem, projektovým manažerem ve společnosti AXENTA a.s., vedl Petr Smolník, šéfredaktor vydavatelství AVERIA. Petr Smolník: Dobrý [přečíst]

Itálie zvažuje přísnější postihy za kriminalitu využívající AI

Italská vláda zvažuje zavedení přísnějších postihů za trestné činy využívající nástroje založené na umělé inteligenci (AI), například k manipulaci s [přečíst]

Češi loni měsíčně za odebírání podcastů zaplatili průměrně 148 Kč, meziročně víc

[[{“value”:” Průměrná částka, kterou loni měsíčně Češi zaplatili za odebírání podcastů, stoupla meziročně o pět procent na 148 korun. Průměrná [přečíst]

ÚOOÚ uložil pokutu 351 mil. Kč za porušení GDPR

[[{“value”:” Společnosti Avast Software s.r.o. byla pravomocně uložena pokuta ve výši 351 milionů Kč. Tu uložil Úřad pro ochranu osobních [přečíst]

Novinky v MSP platformě Acronis: AI skriptování, integrace s AWS a monitoring EDR z partnerské úrovně

Bezpečnostní expert Acronis přidal do své MSP platformy Acronis Cyber Protect Cloud řadu nových funkcí, včetně AI skriptování, monitoringu EDR [přečíst]

V Rising již brzy spojí síly s populární sériíí Castlevania

Hra V Rising se probouzí z fáze Early Access a 8. května vstupuje na PC do finální verze 1.0. Současně [přečíst]

Warhorse odhalí tento týden novou hru

Kdo by neznal u nás legendární studio Warhorse, které nám přineslo v roce 2018 RPG Kingdon Come: Deliverance. Vývojáři nyní [přečíst]

ATC získalo kontrakt na Lenovo ISG

Společnost AT Computers uspěla ve významném výběrovém řízení na distributora serverů a storage Lenovo (Lenovo ISG). Kontrakt platí pro Českou republiku. [přečíst]

SpeedCHAIN ​​Slovakia 2024

Odborný program SpeedCHAIN ​​Slovakia 2024, který se bude konat 30.-31.5.2024, nabídne komplexní pohled do segmentů dopravní logistiky včetně integrace nízkoemisních [přečíst]

AWS spouští nabídku vykreslování na bázi cloudu

Amazon Web Services (AWS) spustil cloudovou renderovací službu s názvem Deadline Cloud. Deadline Cloud umožní uživatelům nasadit a škálovat grafiku [přečíst]