NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nové povinnosti vyplývající ze zákona o Vojenském zpravodajství

vojenské zpravodajství telekomunikace

Dne 31. března 2021 byl v částce 59 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 150/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Součástí tohoto zákona, který stanoví podmínky pro provádění kybernetické obrany České republiky, je i novela zákona o elektronických komunikacích (ČÁST TŘETÍ zákona), jejímž prostřednictvím se do zákona o elektronických komunikacích doplňuje nový § 98a ukládající v souvislosti s § 16d zákona o Vojenském zpravodajství nové povinnosti právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

Konkrétně se jedná o povinnost zřídit a zabezpečit v určených bodech sítě rozhraní pro připojení nástroje detekce umožňujícího provádět cílenou detekci jevů nasvědčujících existenci kybernetického útoku nebo hrozby a jejich identifikaci. Za plnění povinností náleží povinné osobě od Vojenského zpravodajství úhrada efektivně vynaložených nákladů. Způsob určení výše efektivně vynaložených nákladů, postup jejich uplatnění a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška), který vydá Ministerstvo obrany ve spolupráci s ČTÚ. Právnické nebo podnikající fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací jsou povinny poskytnout Vojenskému zpravodajství i další součinnost při provádění detekce a rovněž jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při své spolupráci s Vojenským zpravodajstvím dozvěděly.

V souvislosti s těmito novými zákonnými povinnostmi dle § 98a se do zákona o elektronických komunikacích doplňují i ustanovení přestupků příslušné skutkové podstaty (§ 118 odst. 23 nový) a stanoví se limity pro ukládání pokut podle závažnosti jednotlivých přestupků ve škále § 118 odst. 24 (dříve odstavec 23) zákona o elektronických komunikacích.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Zdroj: ČTÚ

@RadekVyskovsky

Konference Metro'24 Rock Line
telekomunikace

Konference Metro’24 Rock Line

Účastníci konference Metro’24 Rock Line se v AquaCity Poprad dozvědí, jak navrhnout inteligentní čtvrti a budovy, aby splňovaly ta nejvyšší kritéria komfortního, bezpečného a efektivního

ČÍST DÁLE »