NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nové povinnosti vyplývající ze zákona o Vojenském zpravodajství

vojenské zpravodajství telekomunikace

Dne 31. března 2021 byl v částce 59 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 150/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Součástí tohoto zákona, který stanoví podmínky pro provádění kybernetické obrany České republiky, je i novela zákona o elektronických komunikacích (ČÁST TŘETÍ zákona), jejímž prostřednictvím se do zákona o elektronických komunikacích doplňuje nový § 98a ukládající v souvislosti s § 16d zákona o Vojenském zpravodajství nové povinnosti právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

Konkrétně se jedná o povinnost zřídit a zabezpečit v určených bodech sítě rozhraní pro připojení nástroje detekce umožňujícího provádět cílenou detekci jevů nasvědčujících existenci kybernetického útoku nebo hrozby a jejich identifikaci. Za plnění povinností náleží povinné osobě od Vojenského zpravodajství úhrada efektivně vynaložených nákladů. Způsob určení výše efektivně vynaložených nákladů, postup jejich uplatnění a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška), který vydá Ministerstvo obrany ve spolupráci s ČTÚ. Právnické nebo podnikající fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací jsou povinny poskytnout Vojenskému zpravodajství i další součinnost při provádění detekce a rovněž jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při své spolupráci s Vojenským zpravodajstvím dozvěděly.

V souvislosti s těmito novými zákonnými povinnostmi dle § 98a se do zákona o elektronických komunikacích doplňují i ustanovení přestupků příslušné skutkové podstaty (§ 118 odst. 23 nový) a stanoví se limity pro ukládání pokut podle závažnosti jednotlivých přestupků ve škále § 118 odst. 24 (dříve odstavec 23) zákona o elektronických komunikacích.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Zdroj: ČTÚ

@RadekVyskovsky

Cellular 5G Wireless
telekomunikace

Magyar Telekom vybral jádro Mavenir

Maďarský telekomunikační operátor Magyar Telekom si vybral Mavenir jako svého poskytovatele konvergovaného jádra paketů pro svou síť 5G. Podle společností cloudové, kontejnerové řešení zjednoduší a

ČÍST DÁLE »