NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Členské státy EU provedly vnitrostátní posouzení rizik

EU bezpečnost sítí 5G

V návaznosti na doporučení Komise týkající se společného evropského přístupu k bezpečnosti sítí 5G 24 členských států EU právě završilo první etapu prací, v níž předložilo vnitrostátní posouzení rizik. Tato posouzení na národní úrovni se stanou podkladem pro etapu příští, kterou bude celounijní posouzení rizik, jež má být dokončeno do 1. října.

Komisař pro bezpečnostní unii Julian King a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielová tento významný krok vpřed přivítali a uvedli:

„Těší nás, že většina členských států právě předložila své posouzení rizik. Poté, co Evropská rada dne 22. března v této oblasti podpořila jednotný přístup, členské státy rychle zareagovaly na naši výzvu k přijetí konkrétních opatření, která mají přispět ke kybernetické bezpečnosti sítí 5G v celé EU. Vnitrostátní posouzení rizik jsou nezbytná k tomu, aby se členské státy dostatečně připravily na zavedení příští generace bezdrátového připojení, které se brzy stane páteří našich společností a ekonomik.

Důrazně apelujeme na členské státy, aby se jednotného přístupu i nadále držely a aby tohoto důležitého kroku využily jakožto impulzu k rychlému a bezpečnému spuštění sítí 5G. Úzká spolupráce celé EU má zásadní význam jak pro zajištění vysoké kybernetické bezpečnosti, tak pro využití veškerých výhod, jež sítě 5G skýtají občanům a podnikům.

Provedená posouzení rizik podtrhují závazek členských států nejen ke stanovení vysokých bezpečnostních standardů, ale i k využití plného potenciálu této průlomové technologie. Doufáme, že výsledky budou zohledněny v procesu dražeb spektra 5G a zavádění sítí, který v celé EU právě probíhá a bude probíhat i v příštích měsících. Několik členských států již podniklo kroky k posílení příslušných bezpečnostních požadavků a další státy zvažují zavedení nových opatření v blízké budoucnosti.

Je třeba, aby všichni klíčoví aktéři, ať už velcí, nebo malí, své úsilí zintenzivnili a pomohli nám s vytvořením společného rámce, jehož cílem je zajistit trvale vysokou úroveň bezpečnosti. V době, kdy začínáme pracovat na celounijním posouzení rizik, které má být dokončeno do 1. října a které pomůže definovat evropský přístup k ochraně integrity sítí 5G, se těšíme na to, že naše úzká spolupráce s členskými státy bude pokračovat.“

Vnitrostátní posouzení rizik podávají přehledné informace o:

– hlavních hrozbách a aktérech ovlivňujících sítě 5G,

– stupni citlivosti komponentů a funkcí sítí 5G a dalších aktiv a

– různých slabinách, včetně slabin technické a jiné povahy, např. těch, které mohou vzniknout v dodavatelském řetězci 5G.

Na vnitrostátním posouzení rizik v členských státech pracovala řada zodpovědných subjektů, včetně orgánů v oblasti kybernetické bezpečnosti a telekomunikací a bezpečnostních a zpravodajských služeb. Výsledkem bylo posílení jejich spolupráce a koordinace.

Další kroky

Na základě získaných informací vypracují členské státy spolu s Komisí a Agenturou EU pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) do 1. října 2019 koordinované celounijní posouzení rizik. Agentura ENISA současně provádí analýzu různých forem hrozeb v oblasti sítí 5G, která má být dalším zdrojem informací.

Do 31. prosince 2019 skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací, která spolu s Komisí stojí v čele snah o prosazování spolupráce, vypracuje a schválí soubor zmírňujících opatření pro řešení rizik, která byla v rámci posouzení rizik zjištěna na úrovni členských států a na úrovni EU.

Poté, co koncem června vstoupil v platnost akt o kybernetické bezpečnosti, vytvoří Komise a Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost celounijní certifikační rámec. Členské státy se vyzývají, aby s Komisí a Agenturou EU pro kybernetickou bezpečnost spolupracovaly na přednostním vytvoření systému certifikace zahrnujícího sítě 5G a jejich související vybavení.

Do 1. října 2020 by členské státy měly ve spolupráci s Komisí posoudit účinky přijatých opatření, aby se zjistilo, zda je třeba podniknout další kroky. V tomto posouzení by mělo být zohledněno koordinované evropské posouzení rizik.

Souvislosti

Sítě páté generace (5G) se v budoucnu stanou klíčovou digitální infrastrukturou propojující miliardy objektů a systémů (mj. v tak kriticky významných odvětvích, jako jsou energetika, doprava, bankovnictví a zdravotnictví) a také průmyslové řídicí systémy, které obsahují citlivé informace a podporují bezpečnostní systémy.

Poté, co hlavy států a předsedové vlád podpořili jednotný přístup k bezpečnosti sítí 5G, Evropská komise dne 26. března 2019 doporučila řadu konkrétních kroků, aby mohla být posouzena kyberneticko-bezpečnostní rizika sítí 5G a posílena preventivní opatření.

Komise vyzvala členské státy, aby provedly vnitrostátní posouzení rizik a přezkoumaly svá národní opatření a aby na unijní úrovni spolupracovaly na koordinovaném posouzení rizik a společném souboru zmírňujících opatření.

Zdroj: Evropská Komise

VPortal modul Pevné služby
telekomunikace

ČTÚ: VPortal má nový modul Pevné služby

K 1. 12. 2023 byla spuštěna nová verze Vizualizačního Portálu telekomunikačních služeb, tzv. VPortalu. VPortal představuje komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům pro porovnávání kvality

ČÍST DÁLE »